Ako sa stať partnerom a mať uverejnenú službu na webe?

Stačí nám napísať krátku správu, v ktorej uvediete svoje meno, mail a popisný text.

text píšete v rozsahu:

 • daná vybraná kategória, ktorej sa týka vaša služba. prípadne vieme založiť novú, ak sa do žiadnej nevtesná
 • meno alebo firma
 • pomenovanie služby
 • výstižný krátky slogan
 • telefón
 • e-mail

Treba uviesť, o aký Profil máte záujem. Pre novoregistrovaných je 1.mesiac zadarmo - Profil Free. V čo možno najkratšom čase vás budeme kontaktovať, kde doladíme ostatné náležitosti: dátum zverejnenia/ukončenia vašej služby na webe, možnosť pripojiť vlastnú fotografiu alebo logo, v prípade opakovaného záujmu - podklady k platbe za zverejnenie.


Je to tak veľmi jednoduché. Chcete sa zviditeľniť? Stačí naozaj tak málo.

Na začiatok neplatíte úplne nič! Dajte vedieť o sebe ostatným!


Cenník pre partnerov

Profil Free

- zobrazenie v priebežnom mieste v danej kategórií

- pre novoregistrovaných

0€

Profil Simple

- zobrazenie v priebežnom mieste v danej kategórií

10€

Profil Simple

AKCIA - platí do 31.12.2019

5€

Profil Colour

- zobrazenie v priebežnom mieste v danej kategórií 

- odlíšenie farbou

15€

Profil Colour

AKCIA - platí do 31.12.2019

10€

Profil TOP

- zobrazenie na 1.mieste v danej kategórií

- odlíšenie farbou pre TOP

25€

Profil TOP

AKCIA - platí do 31.12.2019

20€


Ceny sú udávané s DPH za kalendárny mesiac. Do konca roka 2019 platia zvýhodnené ceny uvedené v cenníku.

 • Kalendárny mesiac - predplatné daného profilu je platné a zverejňované podľa osobitných Profilov, ktorý si partner vyberá sám od 1.dňa do posledného dňa v mesiaci
 • Profil TOP - zobrazenie na prvom mieste v danej kategórií (na daný mesiac môže mať v danej kategórií tento profil len jeden partner)
 • Profil Colour - zobrazenie v priebežnom mieste v danej kategórií - odlíšenie farbou
 • Profil Simple - zobrazenie v priebežnom mieste v danej kategórií 
 • Profil Free - pri prvej registrácií 1 mesiac zadarmo

 • Stále máte pochybnosti?
 • Trápia vás nejasnosti?
 • Nerozumiete niečomu? 
 • Prvý mesiac neplatíte ani cent
 • Nič vás neviaže využívať službu po skončení Profilu Free

Jednoducho nám napíšte a staňte sa našim partnerom. 


Podmienky využívania služieb poskytované na webe Trnavské služby

 1. trnavske-sluzby.webnode.sk sú internetové stránky prevádzkované fyzickou osobou: Zuzana Pravňanská - SLADKASUE, Bohdanovce nad Trnavou 356, 91909, SR. IČO: 46592075   (ďalej len prevádzkovateľ)
 2. Služby webu Trnavské služby sú užívateľom poskytované zadarmo. Umožňujú bezplatné vyhľadávanie.
 3. Stránky umožňujú partnerom zverejňovať ponuky svojich služieb. Partneri inzerujú priamo svoju podnikateľskú činnosť. 
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte služby, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Trnavské služby alebo dobrými mravmi.
 5. Inzerovaná služba bude bezplatne zverejnená po dobu 1 mesiac. Platí len pre novoregistrovanú službu. Po tejto lehote bude automaticky vymazaná, alebo sa partner môže rozhodnúť pre platený profil( TOP, Colour, Simple)
 6. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí kontaktovať prevádzkovateľa. Partner v tomto prípade nemá nárok na už uhradenú službu, ktorá začala plynúť.
 7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi partnerom a užívateľom a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb.
 8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. 
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Trnavské služby ani za spôsob akým Trnavské služby využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku neho v súvislosti s využívaním služieb Trnavské služby. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Trnavské služby alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 11. Partner zodpovedá za to, že obsahom služby a / alebo fotografiou či iným súborom pripojeným k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany partnera nezodpovedá.
 12. Za obsah inzerovanej služby zodpovedá partner. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah zverejnenej služby. Partner je povinný pri zadávaní služby dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.
 13. V prípade, že partner pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia služby na web prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenia služby na webe a ku spôsobu použitia v súlade s určením webu a v súlade s týmito podmienkami.
 14. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Trnavské služby venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Trnavské služby mohli vzniknúť užívateľom, partnerom či tretím osobám.
 15. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu partnerov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia Trnavské služby upravovať alebo inovovať.
 16. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Spracovanie osobných údajov
1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
2. Na účely užívania služby Trnavské služby partnerom a užívateľom, najmä zadávanie inzerátov partnermi a sprostredkovanie kontaktu medzi partnermi a užívateľmi, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje partnera a záujemcu o partnera  alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej partnerom či záujemcom pri užívaní Trnavské služby (najmä určením, popisné a fakturačné údaje).
3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej partner a záujemca užívajú služby Trnavské služby, a ktorej zmluvnou stranou je partner alebo záujemca, ako subjekt osobných údajov.
4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.
5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Trnavské služby ponúka.

Nič pred vami netajíme. Je to jednoduché.

© 2019 Zuzana Pravňanská - SLADKASUE, Bohdanovce nad Trnavou 356, 919 09
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky